Osoblje u kući

Fra Bono Tomić, župnik

Tomić Bono (Kakanj, 14. VII. 1967.)  Osnovnu školu je završio u mjestu Čatićima, srednju školu za strojarskog tehničara završio u Kaknju (1982.-1986.), postulaturu u Visokom (1990-1991.), novicijat u Sarajevu (1991/92), filozofsko-teološki studij u Samoboru (1992.-1996.) i Sarajevu (1996.-1998.). Na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završio je magistarski poslijediplomski studij teoloških znanosti i 15. svibnja 2013. godine obranio magistarski rad pod naslovom ”Isus u Kuranu i islamskoj misli. Teološke implikacije kuranskog učenja o Isusu na kršćansko-muslimanski dijalog”, te stekao akademski stupanj magistra znanosti iz fundamentalne teologije. Za svećenika je zaređen 29. VI. 1998. u Sarajevu. Bio je župni vikar u Livnu (1998-2003), Domaljevcu (2003-2006), Docu kod Travnika (2006-2009), župnik u Varešu (2009-2012), Trnu kod Banja Luke (2012-2016), župnik u Bihaću (od srpnja 2016. do danas). Objavljuje povremeno u Kalendaru Sv. Ante, a surađivao je u Biltenu Franjevačke teologije i Sutješkom vjesniku. Održava predavanja i duhovne obnove za svećenike i časne sestre.

Fra Ivan Tučić, ž. vikar